PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ACTELION

Jakékoliv použití těchto webových stránek se řídí následujícími podmínkami a platnými právními předpisy. Vstupem a prohlížením této webové stránky vyslovujete souhlas s těmito podmínkami a právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s některými z těchto podmínek, nesmíte této stránky používat. Žádáme Vás proto, abyste si přečetli následující podmínky pozorně před použitím těchto webových stránek. Prosím berte na vědomí, že společnost Actelion může kdykoli revidovat nebo zrušit tyto podmínky z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění. Jste vázáni případnými revizemi těchto podmínek, a tudíž byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a přezkoumat aktuální podmínky, kterými jste vázáni.
 

1.  Nekomerční účely

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto stránky chráněny autorským právem. Proto můžete stahovat, elektronicky kopírovat, tisknout nebo zobrazovat jakékoli informace obsažení na této stránce pouze pro osobní a nekomerční účely. Šíření, úprava, předávání nebo používání jakýchkoli dat z této stránky (včetně obrázků, textu, grafiky, videí atp.) pro veřejné nebo komerční účely je výslovně zakázáno. Jakákoli výjimka z tohoto zákazu je možná jen s předchozím písemným souhlasem společnosti Actelion. Avšak Actelion nezaručuje, že používání informací obsažených na této stránce neporuší práva třetích osob.

 

2. Autorská práva, ochranné známky, a jiná majetková práva

Autorská práva, ochranné známky, patenty, informace, které jsou předmětem jiných práv, produkty nebo jiná majetková práva (“Práva”) jsou výlučným vlastnictvím společnosti Actelion, nebo jiných příslušných vlastníků, kteří společnosti Actelion udělili tyto práva a licence na používání těchto Práv. Není Vám udělována žádná licence nebo právo k Právům společnosti Actelion.

 

3. Propojování stránek a neoprávněné používání obsahu rámování

Propojení s touto stránkou je možné, pouze pokud bude propojení učiněno na úvodní stránku. Propojení na jednotlivé podstránky je zakázáno. Navíc hot-linking nebo inline-linking (provádění odkazů např. na obrázky či soubory na této stránce), framing této stránky (zobrazování obsahu této stránky na jiných stránkách) nebo jiné způsoby zahrnování obsahu této stránky na Vaší stránce nebo na stránce třetích osob je rovněž zakázáno. Jakákoli výjimka z tohoto zákazu je možná jen s předchozím písemným souhlasem společnosti Actelion.

 

4. Odkazy na webové stránky třetích stran

Jako služba pro návštěvníky může tato stránka obsahovat linky na jiné webové stránky na internetu, které vlastní a provozují třetí strany (dále jen „Stránky třetích osob“). Prosím, berte na vědomí, že společnost Actelion nemá žádnou kontrolu nad těmito Stránkami třetích osob a že připojení se na tyto Stránky třetích osob činíte na vlastní nebezpečí a toto připojení se na ně se řídí podmínkami používání a pravidly ochrany soukromí těchto propojených stránek. Dále prosím berte na vědomí, že společnost Actelion neschvaluje ani nezkoumá žádné ze Stránek třetích osob. Společnost Actelion nenese žádnou odpovědnost za tyto propojené Stránky třetích osob.

 

5. Diskusní fóra uživatelů / Účast uživatelů

Společnost Actelion není povinna monitorovat nebo kontrolovat obsah diskusních fór, nástěnek, stejně jako ani další podobné oblasti na této stránce, přesto však je oprávněna takovou kontrolu příležitostně provést. Společnost Actelion nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem takového komunikačního prostoru, bez ohledu na to zda se jedná o odpovědnost z porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, pomluvy, porušení ochrany soukromí, nemravného jednání nebo jiných. Je Vám výslovně zakázáno šíření nebo umisťování veškerého protiprávního, urážlivého, ohrožujícího, nemravního, pornografického nebo zneucťujícího materiálu nebo jakéhokoli materiálu porušujícího právo. Prosím berte na vědomí, že společnost Actelion bude plně spolupracovat se soudy nebo příslušnými orgány oprávněnými k vymáhání a uplatňování práva v případě, že bude požádána o sdělení totožnosti osoby, která takový materiál šíří nebo umisťuje. Navíc si společnost Actelion vyhrazuje právo odstranit nebo zablokovat komunikaci nebo materiál, který je (i) považován za urážlivý, nemravný, podvodný, zavádějící, hrubý nebo hanlivý, (ii) v rozporu s jakýmkoli právem k duševnímu vlastnictví (autorským právem či právem k ochranné známce), (iii) porušením zákona nebo jiných právních předpisů nebo (iv) z jiného pro společnost Actelion nepřijatelného důvodu dle jejího uvážení.

 

6. Nakládání s příspěvky uživatelů

Není-li to předmětem sekce "Ochrana soukromí" v rámci těchto podmínek, pak s jakýmikoliv sděleními nebo materiály, které zasíláte na tuto stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně avšak nejen údajů, otázek, připomínek, návrhů nebo podobných, bude zacházeno jako se sděleními a materiálem, které nejsou předmětem ochrany důvěrných informací ani ochrany z pohledu majetkových práv. Společnost Actelion je oprávněna užít vše, co zašlete nebo umístíte na webové stránky, k jakýmkoliv účelům, například k reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci či umístění. Navíc je společnost Actelion oprávněna libovolně používat veškeré informace, nápady, návrhy, know-how  a podobné obsažené ve sděleních nebo materiálech, které zašlete na tuto stránku, za jakýmkoliv účelem například za účelem vývoje, výroby nebo propagace a marketingu výrobků společnosti Actelion. Prosím berte na vědomí, že se tímto vzdáváte všech svých práv souvisejících s veškerou takovou zaslanou komunikací či materiály.

 

7. Ochrana osobních údajů

Termín "osobní údaje", jak je používán v této části, se vztahuje na všechny informace, které mohou být použity k zjištění Vaší totožnosti jako např. Vaše jméno, datum narození, e-mail nebo poštovní adresa.

Některé ze služeb poskytovaných na těchto webových stránkách mohou vyžadovat registraci. Při registraci na stránkách společnosti Actelion, může být potřebné vyplnit  informace o Vaší osobě, stejně jako zadat uživatelské jméno a heslo. Tato registrace umožňuje společnosti Actelion zjitit Vaši totožnost. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se rozhodnete nesdělit některé z požadovaných osobních údajů, nemusí vám být umožněn přístup do některých částí webových stránek anebo společnost Actelion nemusí být schopna odpovědět Vám na Vaše dotazy. Společnost Actelion nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu. Společnost Actelion bude zpracovávat osobní údaje pouze pro konkrétní a omezené účely, o kterých Vás bude předem informovat, když od Vás osobní údaje bude požadovat. Při zpracování osobních údajů bude společnost Actelion postupovat zcela v souladu s mezinárodně uznávanými standardy ochrany osobních údajů. Společnost Actelion zajišťuje, že její pracovníci postupují v souladu s přísnými standardy bezpečnosti a zachovávání důvěrnosti.

Společnost Actelion neposkytne přístup k Vašim osobním údajům žádné třetí straně. Osobní údaje nicméně mohou být předány třetí straně jednající za nebo jménem společnosti Actelion, nebo v souvislosti s podnikatelskou činností společnosti Actelion k dalšímu zpracování v souladu s původním účelem shromažďování osobních údajů. Společnost Actelion bude usilovat, aby povinnost zachování důvěrnosti a zamýšlený účel pužití osobních údajů byly jasně uvedeny vždy, kdy to bude možné. Takové třetí strany mohou mít jiné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Actelion vynaloží veškerou snahu, aby byla ochrana osobních údajů poskytovaná třetí stranou na stejné úrovni jako ochrana, kterou poskytuje společnost Actelion. Je-li to přiměřené, uzavře společnost Actelion s třetí stranou smlouvu tak, aby zpracování osobních údajů probíhalo pouze za účelem, který je výslovně stanoven společností Actelion. Společnost Actelion výslovně uvádí, že nebude sdílet žádné citlivé osobní údaje (např. zdravotnickou dokumentaci) s třetí stranou bez Vašeho předchozího a výslovného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli později odvolat. V případě odvolání Vašeho souhlas nemusí být společnost Actelion schopna vyhovět některým Vašim požadavkům. V případě odvolání Vašeho souhlasu o tom bude společnost Actelion, pokud to bude možné, informovat třetí strany, kterým byly Vaše osobní údaje předány.

Společnost Actelion se vynasnaží zajistit, aby Vaše osobní údaje byly aktualizováné, přesné, úplné a v souladu s informacemi, které byly poskytnuty. Máte právo na přístup a aktualizaci Vašich osobních údajů nebo právo kdykoliv požadovat jejich vymazání. Pokud chcete získat přístup, změnit nebo vymazat Vaše osobní údaje, které jsou v držení společnosti Actelion, kontaktujte prosím webmastera. Actelion se bude Vaším požadavkem zabývat v co nejkratší lhůtě a bez jakýchkoli poplatků. Žádosti o vymazání osobních údajů se budou řídit platnými právními předpisy a etickými pravidly, kterými se řídí společnost Actelion. Ve všech ostatních případech bude společnost Actelion uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to potřebné, a to pro takové účely zpracování, pro které byly osobní údaje shromážděné, a současně také s platnými právními předpisy nebo etickými pravidly pro uchovávání dokumentace nebo činění zpráv a oznámení.

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze a výhradně na tyto webové stránky.

 

8. Technické nepřesnosti, typografické chyby a změny

Tato webová stránka může obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Actelion si vyhrazuje právo změnit, opravit a / nebo napravit nesprávné informace, jakož i veškeré produkty popsané na této webové stránce bez předchozího upozornění.

 

9. Prohlášení

I přestože je cílem společnosti Actelion poskytovat na webových stránkách přesné a aktuální informace, vezměte prosím na vědomí, že stránky jsou dostupné ve verzi ke dni aktualizace. Společnost Actelion neposkytuje žádné výslovné ani nevyslovené ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací na těchto webových stránkách. Společnost Actelion současně nenese žádnou odpovědnost ani neručí v žádném směru za použití této stránky a jejího obsahu. Společnost Actelion nenese žádnou odpovědnost za přesnost, přiměřenost, úplnost, komplexnost, použitelnost, spolehlivost a aktuálnost obsahu této webové stránky. Společnost Actelion neposkytuje žádné záruky, ať výslovné nebo nevýslovné, že funkce, které tato webová stránka má, budou stále dostupné a bezchybné, že vady budou opraveny a že tato webová stránka nebo server, který zajišťují dostupnost webové stránky, jsou bez virů nebo jiných škodlivých prvků. Společnost Actelion si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některé nebo všechny funkce webových stránek a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí těchto webových stránek.

Z důvodu toho, že některé právní systémy nedovolují vyloučení mlčky předpokládané záruky, proto některá z výše uvedených vyloučení se na Vás nemusí vztahovat.

 

10. Informace poskytované o produktech společnosti Actelion

Tyto informace o výrobcích neposkytují kompletní lékařské informace a informace o produktech společnosti Actelion a nemají za cíl nahradit kvalifikovanou lékařskou pomoc. Pokud jste pacientem a potřebujete odbornou lékařskou radu, prosím, obraťte se na Vašeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. V případě, že se Váš lékař nebo posyktovatel zdravotnické péče obrátí na společnost Actelion, naše společnost bude odpovídat na otázky a poskytne jim informace v souladu s místními předpisy.

Informace o produktech uvedené na těchto webových stránkách jsou pro obecné účely a mohou obsahovat informace, které nejsou dostupné ve Vaší zemi. Pro získání konkrétních dokumentů a informací se, prosím, obraťte na odpovědnou osobu společnosti Actelion v České republice.

 

11. Prohlášení do budoucna

Některá prohlášení na těchto webových stránkách jsou prohlášení do budoucna. Taková prohlášení ze své povahy podléhají určitým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou ovlivnit skutečné výsledky, výkony nebo dosažené cíle společnosti Actelion, a to takovým způsobem, že mohou být v konečném důsledku značně odlišné od očekávaných nebo předpokládaných ve výhledových prohlášeních. Prohlášení do budoucna jsou založena na současných očekáváních a předpokladech společnosti Actelion, která mohou být ovlivněna řadou faktorů. Tyto faktory zahrnují možnost jakékoliv selhání či opoždění  společnosti Actelion ve vývoji nových produktů nebo případy, kdy se nepodaří získat očekávaná schválení regulačních orgánů, či problémy s uváděním stávajících produktů na trh z důvodů konkurence nebo jiných faktorů a z důvodu opatření státní moci omezujících schopnost společnosti Actelion obchodovat své výrobky. Společnost Actelion nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci výhledových prohlášení, která jsou k dispozici na této webové stránce, tak, aby reflektovala všechny události a okolnosti, které nastanou po datu aktualizace obsahu webových stránek.

 

12. Rozhodné právo a místo

Používání těchto webových stránek se řídí ve všech ohledech českými právními předpisy bez ohledu na volbu práva. Tímto souhlasíte, že veškeré spory a soudní řízení přímo či nepřímo vyplývající nebo týkající se těchto stránek, budou podléhat výhradní pravomoci příslušných soudů v České republice.

 

Kontakt

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
Francouzská 171/28
120 00 Praha 2
Česká republika
Contact
Telefon:+420 221 968 011
Fax:+420 221 968 012
Kontaktujte nás